KURUMLAR

  

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın görevleri, 4848 sayılı Kanunla tanımlanmıştır. Buna göre;

Ülkemizin dış politikası doğrultusunda çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla kültür ve turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,
Kültür ve turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle akdedilecek işbirliği anlaşmaları ve değişim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
Uluslararası kültür ve turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,
Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, AB mevzuat uyumu çalışmalarını, Ulusal Programda öngörülen tedbirler ve AB Müzakereleri çerçevesinde takip ederek bu alanda hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,
AB’nin kültür ve turizm konularındaki mevzuat ve politikalarını takip etmek ve bunlara ilişkin işlemleri yapmak,
Başkanlığın görevleri arasındadır.

Diğer taraftan, 22.12.2003 tarihi itibariyle, turizm pazarlamasına yönelik ve Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler dışında, kültür ve sanat ağırlıklı yurtdışı faaliyetlerin yürütülmesinde “Bakanlığın ilgili Birimleri arasında koordinasyonun sağlanması ve bu faaliyetler çerçevesinde ülkelerle ilişkilerin yürütülmesi görevleri” de Başkanlığımıza verilmiştir. 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

29 Nisan 2003 tarih ve 25093 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılmasını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak,

b) Gerekli görülen yerlerde müzeler, rölöve ve anıtlar müdürlükleri, restorasyon ve konservasyon laboratuvarları kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek, özel müzelerin kurulmasına rehberlik etmek, desteklemek ve belirli esaslar çerçevesinde bunları kontrol altında bulundurmak,

c) Millî sınırlarımız dışında kalan, korunması gerekli, ata yadigârı taşınmaz kültür varlıklarını tespit etmek, karşılıklı kültürel anlaşmalar ve kültürel mübadele programları çerçevesinde bunların bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbirleri almak,

d) Müzelerin geliştirilmesi, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bakımı ve restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarına verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla araştırma, inceleme, tespit, değerlendirme ve planlamaya yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

f) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları kararlarının alınmasına ve uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

g) Gerekli görülen yerlerde kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları ile büro müdürlükleri kurulmasını Bakanlık makamına teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Her türlü imkân ve araçtan faydalanarak, koruma kültürünün geliştirilmesini sağlamak, (Ek ibare: 14/7/2004-5225/13 md.) kültür yatırımları ve girişimlerinin belgelendirme işlemlerini ilgili birimlerin koordinasyonunda yürütmek, bunların faaliyetlerini denetlemek, kültür varlıklarının tahsis, restorasyon, restitüsyonlarıyla ilgili ihale ve kontrollük işlerini yapmak veya yaptırmak,

ı) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, eğitim, bilim, kültür ve iletişim işleriyle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşları, UNESCO tarafından yürütülen çalışmalar konusunda bilgilendirmek, bunların faaliyetlere katkı ve katılımlarını sağlamak, UNESCO ile ilgili iş ve konularda hükümete danışmanlık etmek ve UNESCO merkeziyle işbirliğini sağlamak amacıyla 25 Ağustos 1949 tarihli ve 3-9862 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle kurulmuştur. (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetmeliği)

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun organları şunlardır:

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik.

Genel Kurul:

Eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında ülkemizin belli başlı resmi, yarı resmi ve özel kurumları temsilcileri ile bu alanlarda ün yapmış şahsiyetlerden oluşmaktadır. Dört yılda bir defa toplanır. Milli Eğitim Bakanı, Genel Kurula Başkanlık eder.

Yönetim Kurulu:

Dört yıl süre ile Genel Kurulca seçilen 11, Milli Eğitim Bakanlığınca atanan 2, Dışişleri Bakanlığınca atanan 1 ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca atanan 1, olmak üzere toplam 15 üyeden oluşur. Ülkemiz UNESCO Yürütme Kurulunda temsil edildiği dönemlerde, temsilcimiz Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Genel Sekreterlik:

Yönetim Kurulu çalışmalarının yürütülmesini ve alınan kararların yerine getirilmesini, UNESCO merkezi ve yurtiçi-yurtdışı ilgili kurumlarla ilişkiyi sağlar. 

 

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr