ICOMOS GELENEKSEL MİMARİ MİRAS TÜZÜĞÜ (1999)

GİRİŞ 

Bütün halkların gözünde geleneksel mimari özel bir yere sahiptir ve haklı bir gurur kaynağıdır. Toplumun özelliklerini yansıtan ve çekici bir  ürün olarak kabul edilir. Ciddi görünmez ama düzenlidir. Faydacı olmasının yanı sıra, ilgi çekici ve güzeldir. Hem çağdaş yaşamın ilgi odağı hem de toplumun  geçmişinin bir belgesidir. İnsan  eseri ve zamanının  ürünüdür. İnsanın dünya üzerindeki varlığının nüvesini oluşturan bu geleneksel armonileri yaşatmak için çaba göstermemek insanlık mirasına yakışmayan bir davranış olurdu.   Bir toplumun kültürünün temel anlatımı olan sivil mimarlık, bir yandan o kültürün bölgesiyle ilişkisini gösterirken, diğer yandan dünyanın kültürel çeşitliliğini yansıtması bakımından önemlidir.    Geleneksel yapım toplumların barınmak için kullandıkları doğal ve geleneksel yöntemdir. Bu sosyal ve çevresel kısıtlamalara bağlı olarak  değişen ve sürekli uyarlanan bir süreçtir. Günümüz dünyasında  yöresel yapı gelenekleri  ekonomik, kültürel ve mimari  birörnekleşme ile tehdit edilmektedir. Globalleşmeye nasıl karşı durulacağı toplumların yanı sıra, hükümetlerin, plancıların, mimarların, korumacıların ve çeşitli disiplinlerin uzmanlarından oluşan gurupların temel sorunudur.   Kültürün birörnekleşmesi ve tüm dünyadaki sosyo-ekonomik değişim  nedeniyle terk, iç denge ve bütünleşme  gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan geleneksel yapılar çok    zor durumdadırlar.  Buna bağlı olarak, geleneksel mimari mirasımızın bakımı ve korunması için Venedik Tüzüğü’ne ek olarak ilkeler belirlenmesine gerek vardır.    

Genel  İlkeler

 

 1. 1.    Geleneksel  yapılar ,

  a)    Toplumca paylaşılan bir yapı geleneği, b)    Çevreye uygun yöresel veya bölgesel bir  kimlik, c)    Üslup, biçim ve görünüş tutarlılığı, veya  geleneksel yapı türlerine bağlılık, d)     Anonim olarak aktarılan geleneksel tasarım ve yapı ustalığı, e)    İşlevsel, sosyal ve çevresel kısıtlamalara etkin olarak cevap verebilme, f)     Geleneksel yapım sistemlerinin ve zenaatlarının etkin uygulaması, gibi ayırt edici özellikleriyle tanınırlar.  

 1. 2.    Geleneksel mimarinin takdir edilmesi ve başarıyla korunması toplumun buna katılımı, desteği, sürekli bakımı ve kullanımına bağlıdır.

 

 1. 3.    Hükümetler ve yetkili kuruluşlar bütün toplumların yaşayan geleneklerini sürdürme ve bunları mevcut yasal, yönetimsel ve maddi olanaklarla koruyarak gelecek kuşaklara aktarma haklarını tanımalıdır.

      KORUMA İLKELERİ  

 1. 1.     Geleneksel çevrenin korunması çokdisiplinli bir uzman ekip tarafından , değişim  ve gelişmenin kaçınılmaz olduğu kabul edilerek ve toplumun kültürel kimliğine saygı gösterilerek  yürütülmelidir.

 

 1. 2.     Geleneksel yapılara, yapı guruplarına ve yerleşmelere yapılacak çağdaş müdahaleler onların kültürel değerlerine ve geleneksel karakterlerine saygı göstermelidir.

 

 1. 3.     Geleneksel mimarlık ender olarak tek yapılarla temsil edilebilir; bu mirası daha iyi yaşatmanın yolu değişik bölgelerin özelliklerini yansıtan yapı guruplarını ve yerleşmeleri bakım ve onarımla korumaktır.

 

 1. 4.     Geleneksel mimarlık kültürel peyzajın temel bileşenidir ve koruma yaklaşımları geliştirilirken bu ilişki dikkate alınmalıdır.

 

 1. 5.     Geleneksel miras yalnız somut biçimler, kütleler, strüktürler ve mekânlardan oluşmaz, bunların kullanılış ve algılanış biçimlerini, gelenekleri ve onlara bağlı elle tutulamayan ilişkileri de kapsar.

    UYGULAMA İLKELERİ  

 1. 1.    Araştırma ve belgeleme

  Geleneksel bir yapıya yapılacak her tür müdahalede tedbirli olunmalı; işe başlamadan önce yapının biçimi ve strüktürü ayrıntılı olarak incelenmelidir. Bu çalışma sonunda hazırlanacak rapor ve belgeler  halkın rahatça ulaşılabileceği bir arşivde saklanmalıdır.   

 1. 2.    Konum, peyzaj, ve yapı gurupları

  Geleneksel yapılara müdahale edilirken, bu yapıların konumuna, fiziksel ve kültürel çevreyle ilişkilerine ve birbirlerine göre düzenlerine saygı gösteren, onları koruyan bir yaklaşım benimsenmelidir.  

 1. 3.    Geleneksel yapım sistemleri

  Geleneksel yapım sistemlerinin ve zenaatların sürdürülmesi geleneksel ifade için temel gereksinimdir ve bu yapıların onarım ve restorasyonları için gereklidir. Bu zenaatlar yaşatılmalı, belgelenmeli ve yeni zenaatkar ve yapı ustaları eğitilerek ve kurslarla bilgiler genç kuşaklara aktarılmalıdır.  

 1. 4.    Malzeme ve mimari ögelerin değiştirilmesi, yenilenmesi

  Çağdaş kullanım isteklerinin zorladığı ve kabul edilebilir değişimler bütünün genel ifadesine uyumlu, görünüş, doku ve biçim yönünden aykırı olmayan malzemelerle yapılmalı; yapı malzemelerin birbiriyle uyumuna özen gösterilmelidir.  

 1. 5.    Yeni işleve uyarlama

  Geleneksel yapıların yeni işlevlere uyarlanması ve yeniden kullanımında, yapılar  kabul edilebilir bir yaşam standardına yükseltilirken, bütünlüğü, karakteri ve biçimi saygı görmelidir. Eğer geleneksel mimari biçimler hala kullanılıyorsa, müdahaleler toplumun kabul edeceği bir etik kurallar çerçevesinde yapılabilir .

 1. 6.    Değişiklikler ve dönem restorasyonları

  Zaman içinde yapılan değişiklikler saygı görmeli ve geleneksel mimarinin özelliğini yansıtan bir belge olarak değerlendirilmelidir. Normal olarak, geleneksel yapıların restorasyonunda hedef yapının bütün parçalarının tek bir döneme göre onarılması olmamalıdır.  

 1. 7.    Eğitim

  Geleneksel mimarlığın kültürel değerlerini korumak için hükümetler, sorumlu kuruluşlar ve dernekler aşağıdaki konuları vurgulamalıdır:   a)    Koruma uzmanlarına geleneksel yapıları tanıtan   eğitim programları verilmesi, b)    Yöre halkına geleneksel yapım tekniklerini, malzeme ve zenaatleri korumalarına yardım edecek eğitim programları sunulması, c)    Özellikle gençleri geleneksel mimari hakkında bilinçlendirecek programlar geliştirilmesi, d)    Geleneksel yapı sanatı konusunda uzmanlık ve deneyimleri aktarmaya ve bilgi değişimi yapmaya olanak verecek bölgelerarası iletişim ağlarının oluşturulması.     Bu tüzük ICOMOS’un Ekim 1999’da Meksika’da yapılan 12. Genel Kurulunda kabul edilmiştir.    

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr